Pacovský atlet

                        ročník XXXViI     číslo 3

 

Informační zpravodaj oddílu

atletiky TJ Slavoj Pacov

vydává Pavel Zajíc, Sídliště Míru 804, 395 01 Pacov

  vydáno 5.dubna 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční členská schůze oddílu

 

 

Uskutečnila se 28.února opět ve společenské místnosti na Turistické základně v Pacově. Zúčastnilo se nás stejně jako vloni tedy 25. Hlavní zprávu o činnosti v roce 2008 přečetl předseda Pavel Zajíc. Ve zprávě zaznělo :

     Rok 2008 nebyl po stránce sportovních výsledků našeho oddílu příliš úspěšný. Největším úspěchem bylo 2.místo družstva mužů ve II.lize a následná poměrně úspěšná účast v prolínací soutěži o I.ligu. V soutěžích jednotlivců bylo největším úspěchem třetí místo Ludvíka Tomana na veteránském ME.

    V soutěžích družstev jsme měli zapojeno celkem 8 družstev. Jak jsem již předeslal, družstvo mužů dosáhlo nejlepšího výsledku posledních let – 2.místo ve skupině II.ligy a 8.místo v baráži o I.ligu. Jenom mrzí, že jsme nenastupovali  k jednotlivým závodům v kompletní sestavě. Myslím si, že dovolené a další akce se dají naplánovat tak, aby nezasahovali do 5 závodů družstev. Informací s předstihem všichni mají dostatek.

      Družstvo žen obsadilo 7., poslední místo ve skupině II.ligy, když se potýkalo s nízkým počtem závodnic.  Škoda, že ani k jednomu z kol nenastoupila hostující děvčata z Nového Města Na Moravě, škoda absence našich nejlepších závodnic Petry Lepičové a Petry Smržové. První dala přednost startům v I.lize v pražském Olympu B a druhá se vrátila po mateřské dovolené až na poslední 4.kolo.

      Ve společném přeboru Jihočeského a kraje Vysočina startovala družstva juniorů a dorostenců.  Jejich vystoupení je zklamáním.  Družstvo juniorů skončilo na posledním 3.místě, když náš oddíl reprezentovali v každém kole pouze hostující závodníci. Dorostenci obsadili předposlední 4.místo a v družstvu startovali mimo hostujících pouze dva závodníci našeho oddílu.

      V přeboru kraje Vysočina startovala družstva žactva.  Starší žáci, starší žákyně a mladší žáci obsadili 2.místo,  mladší žákyně až 5.místo.  S vystoupením žákovských družstev můžeme být spokojeni, i když  soupeři jsou stále kvalitnější a druhá místa u žáků byla vybojována až po velkém boji.

      V soutěžích jednotlivců získal Ludvík Toman na ME veteránů  v  běhu na 400 m překážek kategorie M55 bronzovou medaili.  Na mistrovstvích ČR startovalo 5 našich zástupců. Mezi nejlepší osmičku jsme se dostali pouze 2x a to zásluhou Petry Lepičové.  Na přeborech kraje získali naši závodníci 13 titulů. Je to o 7  titulů více, jak v roce předešlém.

      Výkonnost oddílu byla ovlivněna několika faktory.  Jak již bylo řečeno, v ženské kategorii máme v současné době nedostatek závodnic a v mužské kategorii při pohledu na oddílové tabulky zjistíte, že v mnoha disciplinách chybí dostatek závodníků. Toto se negativně promítlo do statistiky v oddílových tabulkách.  Nedostatek špičkových závodníků a závodnic hlavně v dorostenecké a juniorské kategorii měl negativní vliv na výsledek oddílu v tabulkách ČR a Moravy a Slezska. Proto nastal ústup oddílu z pozic předešlých let. Pro dokreslení v roce 2008 závodníci a závodnice oddílu překonali 21 oddílových rekordů , což je o 19 méně jak v roce 2007. Překonány byly 3 absolutní rekordy, v roce 2007 jich bylo o 3 více.  V plnění limitů výkonnostních tříd závodníci oddílu splnili 1x národní VT, 3x I.VT, 12x II.VT a 13x III.VT, zde nastal pokles s rokem 2007 hlavně v počtu III.VT o 8.

    Počátkem srpna skupina našich členů absolvovala několikadenní soustředění v Čáslavi, které zorganizoval Lukáš Vlček a účastníci si jej pochvalovali.

    Pokles výkonnosti byl podnětem jednání, jehož výsledkem byla nová koncepce tréninkového procesu v našem oddíle. Koncepce se zaměřuje na naši mládež s cílem,  zkvalitnění tréninků hlavně dorostenecké a žákovské kategorie. Lze říci, že nyní se v našem oddíle trénuje v těchto kategoriích kvalitněji a zvýšila se i četnost tréninkových jednotek.  Do trenérské práce se zapojilo i více členů oddílu.  Jsem přesvědčen, že tato cesta je správná a znovu pozvedne výkonnost našeho oddílu.

        Náš oddíl měl k 31.12. celkem 171 členů, z toho 99 dospělých, 15 v juniorské a dorostenecké kategorii, 8 ve starším žactvu, 11 v mladším a 38 ve věku přípravky. V porovnání z rokem 2007 nastal nárůst členské základny o 16 členů. Potěšitelná je skutečnost, že nám přibylo o 22 mladých závodníků a závodnic v žákovské věku. K  tomuto dobrému stavu přispělo zavedení tréninků pro nejmladší přípravku od 6ti let, kterou vede Pavel Vaněk, ale i úvodní ročník Pacovského atletického poháru – náborové soutěže pro žáky pacovských škol, díky jemuž jsme do našeho oddílu získali nové členy. 

           Po organizační stránce jsme dobře zvládli všechny pořádané akce. Hlavní závody  - Běh O pohár století a Cena Pacova ve vícebojích byly opět přeborem kraje Vysočina,  Pacovské ceny 2008 měly kvalitní i když ne početné obsazení. Dále jsme uspořádali kolo krajského přeboru družstev žactva, kolo společného krajského přeboru Vysočiny a Jihočeského kraje družstev juniorů a dorostu, kolo II.ligy mužů a žen a krajské kolo KINDERIÁDY. Poslední akcí roku 2008 byly tradiční Štěpánské hody, které se vlivem rekonstrukce stadionu omezily pouze na hod gumovou holinkou.

           Po přípravných pracech – položení drenáží byla v měsíci září na stadionu zahájena II.etapa výstavby – celková rekonstrukce vnitřní plochy a její zatravnění, které bude dokončena v první polovině roku 2009. Mimo této rozsáhlé akce, která částečně omezila naši činnost, došlo na našem sportovišti v průběhu roku 2008 k dalším vylepšením, která přispěla nebo po dokončení přispějí ke zlepšení podmínek pro náš sport. Prostory před spodní tribunou byly opatřeny asfaltovým povrchem, byly provedeny nátěry střech tribun, nátěry plechových přístřešků a vymalovány šatny. Dílenská buňka byla opatřena novou střechou, v prostoru u bufetu  byla postavena pergola, která po zakrytí poskytne zázemí jak divákům, tak i závodníkům během našich akcí. V průběhu podzimních měsíců došlo k rekonstrukci posilovny. Byla vymalována,  odstraněn přebytečný nábytek, podlaha pokryta kobercovou krytinou a pro posilování byla zakoupena nová posilovací věž. Koncem roku bylo v prostoru pod svahem za cílovým obloukem zahájeno budování vrhačského hřiště. Po dokončení zde vznikne zcela regulérní kladivářský sektor pro hody přes 80 m s novou vrhačskou klecí a místo tréninku pro kladiváře a diskaře. Našimi členy zde byla odpracována celá řada brigádnických hodin.

      Činnost našeho oddílu v roce 2008 si vyžádala finanční náklady ve výši více jak 291 tisíc korun. Naše poděkování patří Městu Pacov, které příkladně podporuje sport a my můžeme díky tomu vyvíjet závodní činnost v tomto rozsahu. Město také financuje zkvalitňování pacovských sportovišť, nevyjímaje atletický stadion. Dalšími, kdo přispěl do pokladny našeho oddílu a nás podpořil jsou firmy DDL Lukavec, J.Hradecký a pivovar Bernard, kde jsme nalezli podporu pro naše hlavní závody a firma BEZEMEK TRANSPORT. Finanční podporu jsme získali pro náš závod Pacovské ceny 2008 z Grantového programu kraje Vysočina. Oddílová žákovská družstva zahájila sezónu 2008 v nových dresech, které nám zakoupila paní ing.Lhotová.  Těmto všem patří naše velké poděkování.

           

Tradičním bodem programu je vyhlášení nejlepších atletů oddílu za uplynulý rok. Ve 36.ročníku soutěže O nejlepšího atleta oddílu – Grand Prix 2008 zvítězili v jednotlivých kategoriích : ml. žactva – Lukáš Podolský, st. žactva – Šárka Vodrážková, dorostu – David Zajíc, juniorské – Martin Hložek, dospělých – Radek Vitovský a veteránské – Pavel Zajíc. Vítězové převzali putovní poháry. Finanční ohodnocení získala desítka nejlepších v absolutním pořadí podle získaných bodů : absolutním vítězem a nejlepším atletem oddílu za rok 2008 byl vyhlášen Radek Vitovský, na dalších místech se umístnili: Jiří Uchytil, Luboš Novák, Petra Lepičová, Šárka Vodrážková, Lubomír Zaňák, Martin Hložek, Lukáš Podolský, Jiří Hodinka a Pavel Picka.

 

Výroční schůze schválila i Sportovní program oddílu na rok 2009 :

1)   rozvoj členské základny :

11)    získávat talentované závodníky a závodnice a k tomu využívat školních atletických akcí  

12)    získávat pacovské chlapce a děvčata do našich družstev mládeže. Využít k tomu  náborový závod – Pacovský atletický pohár

13)    hledat mezi rodiči našich mladých atletů a mezi dřívějšími členy oddílu nové rozhodčí, cvičitele a organizátory

2)   ekonomika oddílu :

ekonomickému vynakládání prostředků na činnost oddílu je podřízen rozpočet pro rok 2009, který je vyrovnaným. Pro oddíl to představuje hlavně úkoly :

21) v příjmové části :  

211)   důsledný výběr oddílových příspěvků

212)   maximální čerpání prostředků na mládež tzv.žákohodiny, které poskytuje město Pacov     

213)   hledat další formy, jak získávat finanční prostředky nad plánovaný příjem  (prostředky z reklam, různé granty, atd.)

214)   zajistit odprodej nevyužívaného materiálu a vybavení (koště na škvárovou dráhu, fréza, válec, atd.)

       22) snížení nákladů ve výdajové části ekonomickou dopravou na akce

3)  materiální vybavení a péče o sportoviště :

      31)   brigádnickou činností provádět drobné vylepšování vybavení našeho stadionu

              311)  dveře mezi bufetem a pergolou

              312)  plechový přístřešek na náčiní u kladivářského sektoru

32)  dokončení rekonstrukce střechy a podlahy u dílenské buňky

33)  dodavatelsky nebo svépomocí zajistit zastřešení pergoly pro posezení u bufetu

34)  dodavatelsky vybudovat dřevěný domek pro obsluhu cílové kamery

35)  dodavatelsky vybudovat osvětlení cílové rovinky

36)  dodavatelsky zajistit vysázení stromů na svahu v zatáčce za cílem

37)  dodavatelsky zajistit dokončení oplocení kolem běžecké dráhy

4)  propagace : 

41)    zveřejňovat výsledků a programu oddílu v místním a okresním tisku (Z mého kraje,  Týdeník, Obchodník)

42)    zajistit pravidelnou aktualizaci vývěsky u obchodního centra ALBERT

5)  organizace práce v oddíle a informovanost členské základny :

51)     pro informovanost pacovských členů využít vývěsky na stadionu, mailových a SMS zpráv

52)     pro rozesílání informací mimopacovským členům využívat v maximální míře elektronické pošty

53)     pro informovanost členské základny a zdokumentování činnosti oddílu  vydávat 37.ročník oddílového časopisu Pacovský atlet

54)    celoroční činnost oddílu souhrnně zdokumentovat v Ročence 2009

6)  závodní činnost :

      umožníme aktivní závodní činnost všem věkovým skupinám našich závodníků. Pro oddíl to představuje zajistit tyto úkoly :                                                                                                                                                                             61)  do mistrovských soutěží družstev zapojíme družstva : 

-          mužů a žen ve II.lize

-          dorostenců ve společném přeboru kraje Vysočina a Jihočeského kraje

-          starších žáků v přeboru kraje Vysočina

-          starších žákyň v přeboru kraje Vysočina

-          mladších žáků v přeboru kraje Vysočina

-          mladších žákyň v přeboru kraje Vysočina

62)      pokračovat ve spolupráci s atletickým oddílem TJ Jiskra Havlíčkův Brod, popřípadě s dalšími oddíly z okolí a formou hostování zkvalitňovat sílu našich družstev

63)    závodníkům a závodnicím zajistíme účast na všech závodech přeboru kraje, „limitářům“ pak i na mistrovstvích České republiky

64)    pro rozšíření závodních příležitostí našim závodníkům uspořádáme na našem stadionu atletické středy a kontrolní závody dle termínové listiny roku 2009

65)    z tradičních závodů uspořádáme : 18.4. Běh O pohár století, 15.-16.8. Cenu Pacova ve   vícebojích, 6.9. Cenu města Pacova v hodu diskem a 26.12. Štěpánské hody

66) z pověření vyšších orgánů uspořádáme tyto závody :  11.7. 3.kolo II.ligy mužů a žen a 15.-16.8. přebor kraje

      Vysočina ve vícebojích

7)  výkonnost oddílu : 

71)    zvýšení výkonnosti v oddíle představuje pro rok 2009 tyto hlavní cíle :

711) důstojné vystoupení družstev ve II.lize, u družstva mužů zopakovat umístění do 3.místa

712) nárůst výkonnosti ve všech sledovaných ukazatelích v porovnání z rokem 2008 (tabulky oddílu, tabulky  

        ČR, tabulky Moravy a Slezska, limity výkonnostních tříd)

72)    pro splnění těchto cílů zajistíme :

 721) zorganizování již 37.ročníku soutěže „O nejlepšího atleta oddílu“ GRAND PRIX 

 722) pokračování v uplatňování směrnic oddílu „Čerpání prostředků na růst výkonnosti“ a  „Vybavení člena  

         oddílu“ jako motivační nástroj pro závodníky

           723)  zkvalitnění tréninkového procesu v oddíle a ustavení trenérské rady

8)   rozvoj oddílu :

      81)  aktivně se podílet na krocích k dalšímu postupnému vylepšování zařízení stadionu pro potřeby oddílu

82)    obsazení člena oddílu do výboru KAS Vysočina s cílem navázání úzkého kontaktu s atletickým děním v kraji a prosazování zájmů oddílu v tomto orgánu

 

 

informujeme …

Běh O pohár století již po čtyřicáté

 

Poslední výzva k úhradě oddílového příspěvku za rok 2008. V předešlém čísle jsme zveřejnili výzvu ke členům o zaplacení oddílového příspěvku. Někteří dosud neuhradili tento příspěvek.  Pokud se tak již stalo, berte tuto výzvu za bezpředmětnou.  

Jedná se o tyto členy oddílu : Petr Bláha 50,- Kč, Antonín Brothánek 50,- Kč, Marek Buchvaldek 90,- Kč, Milan Buřič 50,- Kč, Marcel Čížek 50,- Kč, Petr Holenda st. 50,- Kč, Petr Holenda ml. 50,- Kč, Miloslav Janda 50,- Kč, Jiří Klika 50,- Kč, Václav Kliment 50,- Kč, Tomáš Kocourek 50,- Kč, Miroslav Kolář 50,- Kč, Vladimír Komárek 50,- Kč, Josef Kudrna 50,- Kč, Pavel Lepič 50,- Kč, Petra Lepičová 160,- Kč, Tomáš Maršík 400,-Kč, Miroslav Matys 530,- Kč, Milan Paták 50,- Kč, Miloslav Pejša 50,- Kč, Radek Pejša 50,- Kč, Pavel Picka 200,- Kč, Lubomír Pilch ml. 230,- Kč, Martin Souček 50,- Kč, Václav Studnička 600,- Kč, Denis Szelle 390,- Kč, Jindřich Šašek 50,- Kč, Markéta Šašková 50,- Kč,  Jan Šimek 50,- Kč, Michal Štěpánek 50,- Kč, Zdeněk Štěpánek 50,- Kč, Petr Vespalec 50,- Kč, Petr Vitovský 50,- Kč, Pavlína Zajícová 160,- Kč, Vladimír Zrno 50,- Kč.

Stanovenou částku oddílového příspěvku lze předat Pavlu Zajícovi a nebo zaslat na účet oddílu 191427524/0300. Částku je možno uhradit ještě do konce měsíce dubna 2009. Úhrada oddílového příspěvku je základní povinností každého člena a nesplnění této povinnosti je důvodem k ukončení členství.

 


Rozlosování soutěží družstev 2009.

II. liga mužů, skupina B                                    

TJ Klatovy, Sokol České Budějovice, Slavoj Pacov, SK Spartak Praha 4 „B“, AC Kovošrot Praha, Sokol Královské Vinohrady Praha, AK Škoda Plzeň „B“, Atletika Jihlava

Termíny jednotlivých kol : 23.5. v Klatovech, 7.6.(neděle) v Českých Budějovicích, 11.7. v Pacově, 30.8. (neděle) v Praze, baráž o I.ligu 12.9.   

II. liga žen, skupina B                                                                                                                          

SK Kotlářka Praha, Slavoj Pacov, SK Spartak Praha 4 „B“, AC Kovošrot Praha, Sokol Královské Vinohrady Praha,          SK Čtyři Dvory České Budějovice, Atletika Jihlava, VSK FTVS Praha

Termíny jednotlivých kol : 24.5.(neděle) v Praze, 7.6. v Českých Budějovicích, 11.7. v Pacově, 30.8. v Praze

Společný krajský přebor - dorostenci

Sokol České Budějovice, VS Tábor, Sokol Milevsko, Spartak Třebíč, Atletika Jihlava, Slavoj Pacov

Termíny jednotlivých kol : 10.5. v Jihlavě, 14.6. v Českých Budějovicích, 19.9. v Táboře

Krajský přebor – starší žákyně

Spartak Třebíč, Atletika Jihlava, Sokol Velké Meziříčí, Slavoj Pacov

Termíny jednotlivých kol : 8.5. v Třebíči, 7.6. v Třebíči, 13.6. v Jihlavě, 20.9. v Novém Městě na Moravě

Krajský přebor – starší žáci

Spartak Třebíč, Atletika Jihlava, Sokol Velké Meziříčí, Slavoj Pacov, Jiskra Humpolec

Termíny jednotlivých kol : 8.5. v Třebíči, 7.6. v Třebíči, 13.6. v Jihlavě, 20.9. v Novém Městě na Moravě

Krajský přebor – mladší žákyně

Spartak Třebíč, Atletika Jihlava, Sokol Velké Meziříčí, Slavoj Pacov, Jiskra Humpolec, DDM Ledeč nad Sázavou

Termíny jednotlivých kol : 8.5. v Třebíči, 7.6. v Třebíči, 13.6. v Jihlavě, 20.9. v Novém Městě na Moravě, 26.9. ve Velkém Meziříčí

Krajský přebor – mladší žáci

Spartak Třebíč, Atletika Jihlava, Sokol Velké Meziříčí, Slavoj Pacov, BATT Nové Město na Moravě, DDM Ledeč nad Sázavou

Termíny jednotlivých kol : 8.5. v Třebíči, 7.6. v Třebíči, 13.6. v Jihlavě, 20.9. v Novém Městě na Moravě, 26.9. ve Velkém Meziříčí

 

 

 

 

 

 

Termínová listina 2009

Den

Závody

Místo

28.3.

Běh Lorenzovými sady - běžecký pohár

Třebíč

5.4.

Běh Korunou za korunu - běž.pohár

Nové Město na Moravě

18.4.

Běh O pohár století - běžecký pohár

Pacov

18.4.

Mistrovství ČR v půlmaratónu

Pardubice

25.4.

Zahajovací závody

Třebíč

26.4.

Zahajovací závody

Jihlava

29.4.

Zahajovací závody žactva

Pacov

5.5.

Vrhačský trojboj

Třebíč

6.5.

2.kolo  Pacovského atletického poháru

Pacov

7.5.

Atletický podvečer

České Budějovice

8.5.

1.kolo krajského přeboru družstev žactva

Třebíč

10.5.

Mistrovství ČR v maratónu

Praha

10.5.

1.kolo společného krajského přeboru družstev juniorů a dorostu

Jihlava

12.5.

Sprinterský trojboj

Třebíč

13.5.

1.atletická středa

Pacov

13.5.

Atletický podvečer

České Budějovice

16.5.

Krajský přebor mužů a žen open na dráze

Jihlava

20.5.

3.kolo Pacovského atletického poháru

Pacov

20.5.

Velká cena Veselí nad Lužnicí

Veselí nad Lužnicí

23.5.

1.kolo II.ligy muži

Klatovy

24.5.

1.kolo II.ligy ženy

Praha

27.5.

2.atletická středa

Pacov

28.5.

Závody přípravek

Jihlava

30.5.

Krajský přebor žactva na dráze

Třebíč

29-31.5.

Mistrovství ČR všech kategorií ve vícebojích

Jablonec nad Nisou

31.5.

Velká cena

Třebíč

3.6.

Vrhačské závody

Humpolec

3.6.

3.atletická středa

Pacov

7.6.

2.kolo II.ligy

České Budějovice

7.6.

2.kolo krajského přeboru družstev žactva

Třebíč

10.6.

4.atletická středa

Pacov

10.6.

Atletický podvečer

České Budějovice

11.6.

Krajský přebor přípravek na dráze

Třebíč

13.6.

3.kolo krajského přeboru družstev žactva

Jihlava

14.6.

2.kolo společného krajského přeboru družstev juniorů a dorostu

České Budějovice

17.6.

5.atletická středa

Pacov

20-21.6.

Mistrovství ČR juniorů, juniorek a dorostu na dráze

Ostrava

22-26.6.

Olympiáda mládeže

Tábor

24.6.

6.atletická středa

Pacov

27-28.6.

Mistrovství ČR mužů a žen na dráze

Praha

27.6.

Mistrovství ČR veteránů na dráze

Písek

28.6.

Krajský přebor  v půlmaratónu

Nové Veselí

4.7.

Letní závody

Pacov

11.7.

3.kolo II.ligy 

Pacov

8.8.

Velká cena Tábora a memoriál Jana Pána

Tábor

15.8.

Mladá Evropa (do 19 let)

Jablonec nad Nisou

15-16.8.

Cena Pacova ve vícebojích a krajský přebor

Pacov

26.8.

7.atletická středa

Pacov

30.8.

4.kolo II.ligy

Praha

2.9.

8.atletická středa

Pacov

5.9.

Velká cena Jihlavy   

Jihlava

5-6.9.

Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze

Plzeň

6.9.

Cena města Pacova v hodu diskem

Pacov

8.9.

Sprinterský trojboj

Třebíč

9.9.

9.atletická středa

Pacov

12.9.

Prolínací soutěž o účast v I.lize

 

12-13.9.

Mistrovství ČR žactva na dráze

Olomouc

15.9.

Vrhačský trojboj

Třebíč

16.9.

10.atletická středa

Pacov

16.9.

Atletický podvečer

České Budějovice

19.9.

3.kolo společného krajského přeboru  družstev juniorů a dorostu

Tábor

20.9.

4.kolo krajského přeboru družstev žactva

Nové Město na Moravě

20.9.

Prolínací soutěž o účast v II.lize

 

23.9.

11.atletická středa

Pacov

24.9.

Závody přípravek

Velké Meziřičí

26.9.

5.kolo krajského přeboru družstev  ml.žactva

Velké Meziřičí

26.9.

Velké ceny ve skoku do výšky a hodu diskem

Humpolec

26.9.

Semifinále Mistrovství ČR družstev

 

27.9.

Mistrovství ČR v silničním běhu

Běchovice – Praha

28.9.

Podzimní závody

Pacov

28.9.

Sokolský mítink

České Budějovice

30.9.

12.atletická středa

Pacov

3.10.

Krajský přebor  v pětiboji ml.žactva

Třebíč

3.10.

Okolo zámku – běžecký pohár

Chotěboř

4.10.

Podzimní přespolní běh – běž.pohár a krajský přebor

Nové Město na Moravě

7.10.

13.atletická středa

Pacov

10.10.

Rozloučení se sezónou na dráze

Pacov

26.12.

Štěpánské hody

Pacov

Vodorovný svitek: Pozvánka

 

Běh O pohár století

 

V sobotu 18.dubna 2009 se koná v zámeckém parku v Pacově jubilejní 40.ročník přespolního běhu O pohár století

start první kategorie je v 9,30 hodin

startují : nejmladší žactvo nar.2002 a mladší 300 m, předpřípravka nar.2000 a 2001 – 300 m, přípravka nar.1998 a 1999 – 500 m, mladší žactvo nar.1996 a 1997 – 1100 m, starší žactvo nar.1994 a 1995 – žáci 1600 m, žákyně 1100 m, dorost nar.1992 a 1993 – dorostenci 3300 m, dorostenky 1600 m, ženy nar.1991 a starší 3300 m, muži nar. 1991 a starší 5500 m (hlavní závod).

Očekáváme a těšíme se na vaši účast !!!