Pacovský atlet

   ročník XXXVI

   číslo 2

Informační zpravodaj oddílu atletiky TJ Slavoj Pacov

Vydává Pavel Zajíc, Sídliště Míru 804, 395 01 Pacov – datum vydání 7.7.2008

 

Z činnosti oddílu…

Valná hromada oddílu 2008  

V sobotu 15.března 2008 jsme se sešli v zasedací místnosti KČT, abychom tradičně Valnou hromadou definitivně uzavřeli uplynulou závodní sezónu, tedy rok 2007.

Po zahájení následovala volba komisí a zpráva mandátové komise. Valné hromady se zúčastnilo 25 členů našeho oddílu. Dalším bodem programu byla Zpráva o činnosti oddílu za rok 2007 se kterou seznámil přítomné předseda Pavel Zajíc. Mimo jiné uvedl …

 

V soutěžích družstev měl oddíl zapojeno celkem devět družstev, tři dospělých a šest mládežnických. Ve druhé lize se obě družstva muži i ženy potýkala se zraněními a absencí klíčových závodníků, což se projevilo v konečném hodnocení. Družstva  mužů i žen  obsadila shodně 6.místa. B družstvo mužů obsadilo v přeboru Jihočeského kraje 7.místo. V přeboru kraje Vysočina pak startovala ostatní oddílová družstva, zde si nejlépe vedla v kategoriích starších žáků, mladších žáků a mladších žákyň, kde obsadila 2.místa.

   V mistrovských soutěžích jednotlivců se na medailová místa prosadil na halovém vícebojařském šampionátu dorostenec Martin Hložek, který vybojoval stříbrnou medaili, na zlatou a stříbrnou medaili dosáhl na mistrovství ČR veteránů Ludvík Toman. Ten přivezl bronzovou medaili i z Mistrovství světa této věkové kategorie, které se konalo v Itálii. Na přeborech kraje Vysočina naši závodníci získali 6 titulů přeborníků kraje. Zde jsme často doplatili na slabé obsazení některých disciplin na těchto přeborech, kdy v mnoha případech nám nemohl být udělen přebornický titul pro nesplnění podmínky startu alespoň tří závodníků či závodnic. V roce 2007 jsme překonali 1 rekord kraje Vysočina (Martin Hložek – oštěp dorostenci) a 34 oddílových rekordů.

   Oddíl uspořádal celkem 5 mistrovských závodů v rámci přeborů kraje a 5.kolo II.ligy mužů a žen. Spokojeni musíme být s úrovní a obsazením našich tradičních závodů přespolního běhu O pohár století, Ceny Pacova ve vícebojích a Pacovských cen 2007. Závěrečnou akcí roku 2007 byly tradiční Štěpánské hody, kde na tří desítky účastníků  vyzkoušeli své umění v hodu gumovou holinkou a mnozí změřili své síly i v hodu břemenem 16 kg.

    V roce 2007 nastal výkonnostní posun v porovnání z předchozím rokem. Zlepšily se průměry prvních závodníků a závodnic, průměr prvních tří závodníků v konečných tabulkách jednotlivých disciplin. Zastoupení našich závodníků a závodnic v celostátních tabulkách je nejlepším za sledované období od roku 2004. V hodnocení oddílů z ročenky atletů Moravy a Slezska náš oddíl obsazuje 4.místo v rámci kraje Vysočina za 10.Spartakem Třebíč, 18.Atletikou Jihlava, 27.TJ Nové Město na Moravě. Mám patří 28.místo z 59 hodnocených oddílů.

    Náš oddíl má v současnosti  155 členů, z toho 80 registrovaných závodníků a závodnic. Mládež tvoří 56 členů, z toho je 33 v žákovském věku. Cílem oddílu je umožnit provozování atletiky všem, od malých adeptů v přípravce až po veterány. Akce oddílu v roce 2007 zajišťovalo 35 aktivních rozhodčích.

   Činnost našeho oddílu v roce 2007 si vyžádala finanční náklady ve výši více jak 281 tisíc korun. Hospodaření oddílu však skončilo schodkem bezmála 41 tisíc korun.  Tento stav nutno v letošním roce zastavit a proto jsou navržena úsporná opatření k zabránění dalšího propadu v našem hospodaření. Vzhledem k novému systému financování v rámci tělovýchovné jednoty bude nutno zpřísnit požadavky na výběr oddílových příspěvků, ale i požadavky na včasnost předkládání podkladů k vyúčtování od našich členů.

         Máme tedy za sebou další rok naší atletické činnosti. Na závěr se sluší poděkovat. Tak tedy v první řadě všem co nás podporovali. Předně Městu Pacov, bez jehož pochopení pro sport bychom dnes již nemohli vyvíjet závodní činnost, dále firmám DDL Lukavec a J.Hradecký, pivovaru Bernard a paní Chaloupkové.     

 

Po zprávě o hospodaření následovalo vyhodnocení soutěže O nejlepšího atleta oddílu za rok 2007. Soutěž vyhodnotil Pavel Vaněk a vítězové soutěže byli finančně ohodnoceni.

Již po 35. vyhlašujeme nejlepší atlety oddílu. V letošním roce bylo v soutěži hodnoceno celkem 71 členů oddílu. Na Valné hromadě oddílu vyhlašujeme a odměňujeme tři nejlepší v jednotlivých kategoriích.

Nejlepší atleti oddílu kategorie dospělých. Petra Lepičová, Jirka Uchytil a Radek Vitovský

 
Kategorie mladšího žactva : (27 hodnocených) 1. Vodrážková Šárka 221 bodů, 2. Podolský Lukáš       109,5, 3. Mička Lukáš  98,5. Kategorie staršího žactva : (6) 1. Matys Miroslav  51 bodů, 2. Zaňák Lubomír  29, 3. Nováková Martina 14,5. Kategorie dorostenecká : (5) 1. Hložek Martin 396 bodů, 2. Zajíc David 116,25, 3. Maršík Tomáš 26,5. Juniorská kategorie : (4) 1. Novák Luboš 151,5 bodů, 2. Zajíc Martin  69, 3. Zoubek Tomáš 51,5. Kategorie dospělých : (15) 1. Uchytil Jiří 477 bodů, 2. Lepičová Petra   377,5, 3. Vitovský Radek 340. Kategorie veteránská : (14) 1. Zajíc Pavel  170 bodů, 2. Toman Ludvík        151, 3. Burda Jiří 124. Absolutní pořadí 35.ročníku, proběhlo formou ankety čtenářů oddílového časopisu Pacovský atlet a jejich hlasy určily nejlepšího atleta oddílu za rok 2007 : 1. Radek Vitovský 16 bodů, 2.Jiří Uchytil 15, 3. Martin Hložek 9. Vítěz převzal pohár pro nejlepšího atleta oddílu.

 

Dalším bodem programu bylo projednání a schvalování sportovního programu oddílu, směrnic oddílu, kritérií soutěže O nejlepšího atleta oddílu, rozpočtu a termínové listiny 2008. 

Některé úkoly ze sportovního programu :

2)   ekonomika oddílu :

ekonomickému vynakládání prostředků na činnost oddílu je podřízen rozpočet pro rok 2008, který je vy-rovnaným. Pro oddíl to představuje hlavně úkoly :

21) v příjmové části :  

211)  důsledný výběr oddílových příspěvků

212)  tréninkovou činnost u mládežnických kategorií organizovat tak, abychom v maximální míře  

         čerpali prostředky na mládež,  které ze svého rozpočtu vyčlenilo město Pacov     

213)  hledat další formy, jak získávat finanční prostředky nad plánovaný příjem (prostředky z reklam, různé granty, atd.)

214)  zajistit odprodej nevyužívaného materiálu a vybavení (koště na škvárovou dráhu, fréza,     válec, atd.)

       22) snížení nákladů ve výdajové části :

221)   v oblasti dopravy – ekonomická doprava na akce

222)   úspory v oblasti materiálního vybavení – hospodárné nakládání s materiálem, zpřísnění   

          požadavků na vybavení členů

3)  materiální vybavení a péče o sportoviště :

      31)  brigádnickou činností provádět drobné vylepšování vybavení našeho stadionu

32)  dodavatelsky zajistit rekonstrukci střechy a podlahy u dílenské buňky

33)  dodavatelsky zajistit vybudování přístřešku pro posezení u bufetu

34)  dodavatelsky nebo brigádnicky vybudovat přístřešek pro obsluhu cílové kamery

6)  závodní a tréninková činnost :

      umožníme aktivní závodní činnost všem věkovým skupinám našich závodníků. Pro oddíl to představuje zajistit tyto úkoly :                                                                                                                                                                             61)  do mistrovských soutěží družstev zapojíme družstva : 

-          mužů A družstvo ve II.lize

-          žen ve II.lize

-          juniorů ve společném přeboru kraje Vysočina a Jihočeského kraje

-          dorostenců ve společném přeboru kraje Vysočina a Jihočeského kraje

-          starších žáků v přeboru kraje Vysočina

-          starších žákyň v přeboru kraje Vysočina

-          mladších žáků v přeboru kraje Vysočina

-          mladších žákyň v přeboru kraje Vysočina

7)  výkonnost oddílu : 

71) 

Rozhodčí Míla Boťa přebírá od předsedy oddílu malou pozornost ke svému životnímu jubileu

 
 zvýšení výkonnosti v oddíle představuje pro rok 2008 tyto hlavní cíle :

711)  úspěšné vystoupení družstev ve II.lize (minimálně obhájení umístění z roku 2007), u družstva   mužů se pokusit o umístění do 3.místa

       712)   důstojné vystoupení ostatních družstev v soutěžích

713)    nárůst výkonnosti v absolutních oddílových tabulkách v porovnání z rokem 2007

 

Rozpočet oddílu na rok 2008 je plánován se ziskem 16329,75 Kč. Příjmová část představuje částku 332144,75 Kč, výdajová pak 315815,00 Kč.

 

Byly schváleny upravené směrnice oddílu takto :

Směrnice „O vybavení člena oddílu“ : z ekonomického hlediska došlo ke snížení počtu tříd pro vyplácení vybavení závodníků z 5ti na 4. Byla zrušena třída s nejslabšími limity.

Směrnice „Čerpání prostředků na růst výkonnosti“ : ruší se část za úspěchy v soutěžích jednotlivců a v části v soutěžích družstev se ruší prémie za výkonnostní limity a je provedena následující úprava:

      Za závodění za A družstvo v soutěži mužů a žen

-          za každý získaný bod v soutěži přísluší částka 10,- Kč

-          prémie za konečné umístění v tabulce nejvíce bodujících závodníků a závodnic družstva :

Získané body závodníka-závodnice se vynásobí finanční částkou dle tabulky :

Částky v Kč

Počet závodníků v družstvu

umístění

nad 30

nad 20

nad 15

do 15

1.

30

30

30

30

2.

25

25

25

25

3.

25

25

20

20

4.

20

20

20

15

5.

20

20

15

 

6.

20

15

15

 

7.

15

15

 

 

8.

15

15

 

 

9.

15

 

 

 

10.

15

 

 

 

čl.2 platba získaných prostředků : bude provedena v období březen až duben následujícího roku 

 

Kritéria soutěže „ O nejlepšího atleta oddílu - GRAND PRIX “

1.    Vyhodnocení soutěže a ceny pro nejlepší :

·      na základě kritérií soutěže bude vyhodnocen vítěz (s nejvyšším bodovým ziskem), který získá titul „Nejlepší atlet oddílu pro rok ...“ a putovní plaketu

·      na základě kritérií soutěže budou vyhodnoceni a odměněni putovním pohárem vítězové v kategoriích – veteránské (od 35 let), dospělých (20-34 let), juniorské (18-19 let), dorostu (16-17 let), staršího žactva (14-15 let) a mladšího žactva (do 13 let). Putovní pohár může získat závodník (závodnice) do trvalého vlastnictví v případě, že se stane vítězem kategorie již potřetí za sebou.

·      na základě kritérií soutěže bude finanční odměnou ohodnoceno prvních deset s nejvyšším bodových ziskem v absolutním pořadí soutěže

2.   Zveřejnění soutěže :

·      průběžné pořadí soutěže v jednotlivých vypsaných kategoriích bude zveřejňováno v jednotlivých číslech oddílového časopisu Pacovský atlet

3.  Kritéria soutěže pro bodové hodnocení v jednotlivých kategoriích :

a)   soutěže jednotlivců :

·      umístění na přeborech kraje a MČR veteránů :

 

1.místo

3 body

 

2.místo

2

 

3.místo

1

·      umístění na mistrovstvích ČR a MS nebo ME veteránů :

 

 

dráha + MS

hala + ME

 

1.místo

30 bodů

22 bodů

 

2.místo

25

18

 

3.místo

20

15

 

4.-6.místo

12

9

 

7.-8.místo

6

4

 

9.-12.místo

2

 

umístění na mistrovství Evropy a světa :

 

1.místo

280 bodů

ME, MS do 22 let   body x 0,8

2.místo

250

ME, MS do 19 let   body x 0,6

3.místo

230

ME, MS do 17 let   body x 0,4

4.-6.místo

175

 

7.-8.místo

150

 

9.-12.místo

110

 

13.-24.místo

60

b) soutěže družstev :

·         docílený bodový zisk závodníka v soutěži družstev se násobí níže uvedeným koeficientem

extraliga

2

1.liga, finále MČR mládeže

1

2.liga, semifinále MČR mládeže

0,5

oblastní přebor

0,25

·      reprezentační start :  20 bodů

c) výkonnost :


·      splnění limitu výkonnostní třídy

Mistrovská výkonnostní třída

50 bodů

Národní výkonnostní třída

40

I.výkonnostní třída

30

II.výkonnostní třída

20

III.výkonnostní třída

10

·      umístění v tabulkách České republiky :

 

dospělí

ostatní

za 1.místo

25 bodů

15 bodů

za 2.místo

23

13

za 3.místo

22

12

za 4.-6.místo

21

11

za 7.-10.místo

20

10

za 11.-15.místo

19

7

za 16.-20.místo

17

5

za 21.-25.místo

16

 

za 26.-30.místo

15

 

za 31.-35.místo

13

 

za 36.-40.místo

12

 

za 41.-45.místo

11

 

za 46.-50.místo

10

 

hodnocení se provádí podle tabulek předešlého roku v mistrovských disciplinách


 

Po krátké diskuzi následovalo schválení usnesení a závěr.

 

 

 

Běh o pohár století   

 19.dubna jsme uspořádali již 39.ročník přespolního běhu O pohár století, který byl zároveň i přeborem kraje Vysočina v přespolním běhu. Startovalo 88 závodníků a závodnic z 21 atletických oddílů a škol. Závod proběhl tradičně v Zámeckém parku za příjemného počasí. Z výsledků :

Dívky nar.1999 a mladší - 300 m (11 startujících): 1. Nečasová Kateřina BATT Nové Město n.M 0:55 – 2. Křížová Tereza Jiskra Havlíčkův Brod 0:56 – 3. Kružíková Pavlína SK Čéčova Č.Budějovice 0:58 - Hoši nar.1999 a mladší - 300 m (7 startujících) : 1. Beran Jan SK Čéčova Č.Budějovice – 2. Novák Jakub Jiskra Havlíčkův Brod – 3. Matoušek Filip ZŠ Za Branou 2.B - Dívky nar.1997 a 1998 - 500 m (6 startujících) : 1. Rajblíková Michaela Jiskra Humpolec 1:54 – 2. Brožová Simona Jiskra Humpolec 1:55 – 3. Straková Aneta Jiskra Humpolec 1:56 – 5. Houdková Kateřina ZŠ Náměstí 4.tř. 2:24 - Hoši nar.1997 a 1998 - 500 m (6 startujících) : 1. Žáček Jan Jiskra Humpolec 1:53 – 2. Novák Filip ZŠ Za Branou 3.B 1:55 – 3. Veleta Richard DDM Ledeč nad Sázavou 1:58 - Mladší žákyně nar. 1995 a 1996 - 1100 m (10 startujících) : 1. Beránková Zuzana Jiskra Havlíčkův Brod 4:02 – 2. Couralová Simona Jiskra Vír 4:07 – 3.

Novotná Zuzana ŠSK Borotín 4:23 - Mladší žáci nar.1995 a 1996 - 1100 m (11 startujících) : 1. Rizvanovič Benjamin SK Čéčova Č.Budějovice 3:46 – 2. Vašík Jan BATT Nové Město n.M. 3:58 – 3. Vrátný Timotěj Jiskra Humpolec 4:00 – 9. Mička Lukáš ZŠ Náměstí 6.B 5:02 – 10. Stejskal Jakub ZŠ Za Branou 7.B 5:04 -  Starší žákyně nar.1993 a 1994 - 1100 m ( 6 startujících) : 1. Nováková Lada Jiskra Havlíčkův Brod 3:47 – 2. Tlustá Helena TJ Nové Město na Mor. 3:49 – 3. Košíková Tereza Batt Nové Město na Mor. 4:24 - Starší žáci nar.1993 a 1994 - 1600 m (10 startujících) : 1. Slavík Jiří Jiskra Humpolec 5:39 – 2. Zahradník Vojtěch BATT Nové Město n.M. 5:42 – 3. Šacl Jiří TJ Nové Město n.M. 5:47 – 7. Vlach Lukáš ZŠ Za Branou 8.A 7:01 -9. Dušek Daniel ZŠ Náměstí 8.tř 7:42 - Dorostenky nar. 1991 a 1992 - 1600 m (3 startující): 1. Janoušová Radka TJ Nové Město n.M. 6:10 – 2. Nehybová Barbora Atletika Jihlava 6:31 – 3. Budínová Michaela SK Čéčova Č.Budějovice 6:55 - Dorostenci nar.1991 a 1992 - 3300 m (7 startujících): 1. Vala Filip Jiskra Havlíčkův Brod 10:47 – 2. Hnatiak Jakub Atletika Jihlava 10:51 – 3. Žák Michal BATT Nové Město n.M 11:02 - Ženy nar.1990 a starší - 3300 m : 1. Krejčí Markéta Hvězda Pardubice 14:10 - Muži nar. 1990 a starší - 5500 m (hlavní závod)  11 startujících: 1. Krbek Kamil BATT Nové Město n.M. 19:27 – 2. Rosa Ondřej VSK Univerzita Brno 19:31 – 3. Tichý František Turbo Chotěboř 19:36 – 4. Picka Pavel Slavoj Pacov 20:19 – 7. Zrno Vladimír Slavoj Pacov 22:23 – 10. Zrno Luboš Slavoj Pacov 24:18.

 

 

Přebor kraje na dráze mužů a žen - open

Přebor se uskutečnil v neděli 25.května v Třebíči. Přeboru se zúčastnilo pouze 7 našich zástupců, ale ani účast závodníků a závodnic z ostatních oddílů nebyla odpovídající významu této akce. Naše bilance z tohoto přeboru 5x 1.místo, 1x 2.místo a 4x 3.místo.

1.místo

2.místo

3.místo

Luboš Novák – 200 m 22,72

Luboš Novák -100 m 11,22

Petr Dymák – koule 11,06

Petra Lepičová -800 m 2:21,44

 

Petr Dymák – disk 37,14

Jiří Uchytil –koule 14,52

 

David Zajíc –kladivo dci 26,06

Jiří Uchytil – disk 43,75

 

Jiří Uchytil –kladivo 35,42

Pavel Zajíc –kladivo 41,59

 

 

Z dalších výkonů : 2.Lepičová 400 m 64,03 (pouze 2 startující závodnice), 4.Vlček Lukáš 400 m 54,23, 2.Zajíc David 110 m př.dci 18,08 (2 start.), 2.Zajíc David 300 m př.dci 46,47 (2 start.), 5.Zajíc Pavel disk 34,54, 4.Dymák Petr kladivo 34,48, 7.Uchytil Jiří oštěp 38,42

 

Přebor kraje na dráze žáků a žákyň

Přebor se konal 7.června v Jihlavě. Výprava našeho oddílu (startovalo 21 mladých závodníků a závodnic) přivezla do Pacova 3 tituly přeborníků kraje, 4 stříbrné a 4 bronzové medaile.

Zlaté medaile vybojovali : štafeta 4x60 m ml.žáci Hruška, Stejskal, Mička, Podolský 43,48 - Kateřina Pšeničková – výška ml.žákyně 125 – Lukáš Podolský – dálka ml.žáci 472.

Stříbrné medaile : Šárka Vodrážková – 60 m a 150 m st.žákyně 8,41 a 20,53, Kateřina Pšeničková – 60 m př. Ml.žákyně 12,69 – Lukáš Podolský – 60 m př. Ml.žáci 10,97.

Bronzové medaile : Lubomír Zaňák -150 m st.žáci 18,87, Lukáš Mička – 60 m př-ml.žáci 11,01, Šárka Vodrážková – dálka st.žákyně 469, Daniel Dušek – kladivo st.žáci 26,67.

Pro nízký počet startujících nebyly uděleny medaile : 1. Novák Filip - 1500 m ml.žáci 5:53,81, 2.Kvapil Štěpán - 1500 m ml.žáci 6:09,28, 1.štafeta 3x300 m st.žáci Kohout, Dušek, Zaňák 2:12,46, 2.štafeta 4x60 m ml.žákyně Daňková, Čížková, Houdková, Dušková 43,48.

Další umístění do 8.místa : 4.Mička Lukáš 60 m ml.žáci 8,94 – 5. Zaňák Lubomír 60 m st.žáci 7,95 – 5.Burdová Michaela 150 m st.žákyně 21,88 – 7. Stejskal Jakub 150 m ml.žáci 22,58 – 5. Dušek daniel 150 m st.žáci 20,03 – 4.Stejskal Jakub 60 m př.ml.žáci 12,31 – 5.štafeta 4x60 m ml.žáci Lhotka, Kvapil, Novák, Pšenička 44,60 – 6.Stejskal Jakub výška ml.žáci 125 – 5.Burdová Michaela dálka st.žákyně 438 – 5.Mička Lukáš dálka ml.žáci 404 – 6.Hruška Radek dálka ml.žáci 392 – 4.Zaňák Lubomír dálka 502 – 4.Dušková Nikola koule ml.žákyně 5,99

oblastní kolo Kinderiády

3.června náš oddíl uspořádal oblastní kolo KINDERIÁDY, soutěže pro žáky a žákyně 2. až 5.tříd  základních škol.  V Pacově startovalo celkem 17 osmičlenných družstev škol kraje Vysočina. Děti si vyzkoušely mimo soutěžních disciplin běhu na 60 metrů, skoku z místa, skoku do dálky, hodu kriketovým míčkem,  hodu plným míčem a štafety 4x60 metrů i další nesoutěžní discipliny jako překážkový sprint, skok daleký o tyči, běh přes žebřík, hod na cíl či dětský hod oštěpem. Vítězové a účastníci byli odměněni cenami z řady Kinder, od firmy Ferrero Česká.

Oblastní kola proběhla celkem na 14 místech ČR a pořadatelé byli vybráni výběrovými řízeními. Přidělení uspořádání této akce do Pacova, to byla velká výzva pro náš oddíl. Llze říci, že jsme se uspořádání této akce zhostili dle vyjádření pořádající agentury velmi dobře. Poděkování patří všem rozhodčím, kteří přišli rozhodovat, i když se jednalo o dopoledne v pracovní den. A sešly se nás bezmála dvě desítky. Poděkování patří ředitelství ZŠ Za Branou, které uvolnilo na tuto akci deset svých žáků, kteří pomáhali při zajišťování doprovodného programu KINDERIÁDY. A krásné slunečné počasí podtrhlo skutečně velmi vydařenou akci. 

  

 

 

 

 

3.kolo II.ligy mužů a žen

V neděli 29.června jsme uspořádali ligové kolo. Jednalo se o velmi náročnou akci, která si vyžadovala velké množství rozhodčích, náročnou práci závodní kanceláře – zajištění soutěže mužů a soutěže žen, zajištění lékařské služby, časomíry, dvou větroměrů, atd. Organizační nasazení se bohužel projevilo na úkor sportovní kvality našich družstev. Rozhodně jsme hlavně od našeho družstva mužů očekávali v Pacově lepší výsledek než konečné 6.místo. Družstvo žen opět statečně bojovalo a již velice málo chybělo k odpoutání od posledního místa v soutěži.

Uspořádání kola bylo hodnoceno řídícími pracovníky jako velice dobré a tak poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho hladkém průběhu. Od technické čety zajišťované staršími žáky našeho oddílu, přes rozhodčí, hlasatele až po pracovníky v závodní kanceláři. Naše poděkování patří manželům Fišerovým z Třebíče (časomíra a závodní kancelář žen), dále rozhodčím z Havlíčkova Brodu a z Jihlavy.

Jiří Uchytil vybojoval pro naše družstvo mužů vítězství ve vrhu koulí a v hodu diskem

 
 

 

 

 

 

 

 

 


soutěže družstev

 

II.liga muži skupina B

 

 

 

 

II.liga ženy skupina B

 

 

1.

PSK Olymp Praha B

609,5

24

 

1.

TJ Klatovy

570

20

2.

AC Kovošrot Praha B

428

16

 

2.

AC Kovošrot Praha

504,5

17

3.

Slavoj Pacov

374

15

 

3.

Kotlářka Praha

467

16

4.

TJ Klatovy

376,5

14

 

4.

SK Čtyři Dvory Č.Budějovice

413

13

5.

Spartak Praha 4

357,5

14

 

5.

Spartak Praha 4 B

331

9

6.

Aktis Praha

351,5

12

 

6.

Sokol Král. Vinohrady Praha

192,5

6

7.

Sokol České Budějovice

311

10

 

7.

Slavoj Pacov

98

3

8.

Kavalier Sázava

172

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP kraj Jihočeský a Vysočina - dorostenci

 

 

KP kraj Jihočeský a Vysočina - junioři

 

 

1.

VS Tábor

319,5

10

1.

Atletika Jihlava

190

5

 

2.

Spartak Třebíč

250

7

2.

Sokol České Budějovice

138

5

 

3.

Sokol České Budějovice

208,5

7

3.

Slavoj Pacov

41

1

 

4.

Sokol Milevsko

106

3

 

 

 

 

 

5.

Slavoj Pacov

84

3

 

KP kraje Vysočina – starší žáci

 

 

 

 

 

 

 

1.

Spartak Třebíč

610

18

 

 

KP kraje Vysočina – starší žákyně

 

 

2.

Slavoj Pacov

257

14

 

1.

Spartak Třebíč

219

12

3.

Atletika Jihlava

233

13

 

2.

Slavoj Pacov

85

3

4.

Sokol Velké Meziříčí

185

8

 

3.

Atletika Jihlava

42

2

5.

Jiskra Humpolec

152,5

5

 

4.

Sokol Velké Meziříčí

33

-1

6.

BATT Nové Město na Mor.

67,5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP kraje Vysočina – mladší žákyně

 

 

 

KP kraje Vysočina – mladší žáci

 

 

 

1.

Spartak Třebíč

781,5

18

1.

Spartak Třebíč

409

13

 

2.

Atletika Jihlava

171

12

2.

Slavoj Pacov

387

12

 

3.

Sokol Velké Meziříčí

147

11

3.

Sokol Velké Meziříčí

338

11

 

4.

Slavoj Pacov

168

10

4.

Atletika Jihlava

92

6

 

5.

Jiskra Humpolec

145,5

8

5.

DDM Ledeč nad Sázavou

44

3

 

6.

DDM Ledeč nad Sázavou

76

3

Do skončení soutěží družstev zbývají : v kategorii mladšího žactva 2 kola, v ostatních kategoriích jedno kolo. Celkově lze vyslovit spokojenost s vystoupením našich družstev, pouze u družstev dorostu a juniorů jsme očekávali větší zapojení našich dorostenců a juniorů.

K ligovým bojům :  družstvo mužů má na soupisce 37 jmen. V prvním kole nastoupilo 17, ve druhém 18 a ve třetím 17 závodníků. Celkem se v našem družstvu vystřídalo 25 závodníků. Nejvíce bodovali : 75 bodů Jiří Uchytil, 65,75 Radek Vitovský, 39,75 Luboš Novák, 29,5 Martin Hložek, 24 Pavel Zajíc, 21 Jiří Hodinka, 16,5 Jiří Dvořák, 13 Petr Dymák, 12,5 Tomáš Vaněček a 12 Filip Vala. V neděli 24.srpna se v Praze koná 4.kolo, které rozhodne o tom, zda-li se nám podaří splnit smělý cíl, který jsme si dali – postup do baráže o I.ligu. Věřím, že k tomuto kolu nastoupíme v nejsilnější sestavě, že na startu uvidíme už i Petra Holendu, Radka Kučeru a Zdeňka Pecha a podaří se nám v tomto kole skončit alespoň na třetím místě. Baráž se koná 6.září a pořádá ji oddíl, který skončí na 6.místě ve skupině B i.ligy (skupina s družstvy ze středních, východních a severních Čech). V baráži bude startoval celkem 10 družstev (6. a 7.družstvo A a B skupiny I.ligy + 2. a 3. Družstvo skupiny A. B a C II.ligy). Družstvo žen má na soupisce 13 závodnic. V prvním kole startovaly pouze 2 závodnice, ve druhém 5 a ve třetím 7 závodnic. Celkem se jich v našem družstvu vystřídalo osm. Nejvíce bodů získaly : 29 Lada Nováková, 23 Aneta Petrová, 18 Šárka Vodrážková, 15 Monika Uchytilová, 5 Michaela Burdová a Pavlína Zajícová. Věřím, že ve 4.kole se konečně podaří našemu družstvu skončit na lepším jak posledním místě. K tomu nám snad pomůže účast Petry Smržové a doufám, že snad i děvčata z Nového Města na Moravě.